Makalah Malaikat, Jin, Iblis dan Syaithan

Friday, January 17, 2014

print this page
send email

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kehidupan manusia tidak terpisahkan dari kehidupan makhluk-makhluk ghaib yang tak kasat mata. Mengetahui tentang makhluk ghaib pun menjadi begitu penting, agar manusia dapat betul- betul merasakan kebesaran Allah dan merasa dirinya sangat kecil diantara makhluk Allah yang lainnya. Sebagian kehidupan makhluk ghaib juga berdampingan dengan kehidupan manusia, sehingga diperlukan pengetahuan agar manusia tidak menggangu mereka dan sebaliknya. Ada juga sebagian makhluk ghaib yang pekerjaannya menyesatkan manusia agar tersesat dan meninggalkan jalan Allah yang lurus, dan manusia pun diperintahkan agar menghindari rayuan mereka. Maka, salah satu cara menghindari godaan kesesatan mereka adalah mengenal sifat-sifat mereka, asal-usul, dan hikmah diciptakannya mereka.

Namun tidak semua makhluk ghaib diciptakan untuk menyesatkan manusia. Allah juga menciptakan makhluk ghaib yang berbuat baik dan selalu taat kepada-Nya. Oleh karena itulah, sudah sepatutnya kita mempelajari sebagian tentang mereka.BAB II
PEMBAHASAN

A. GAIB

Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dibagi menjadi 2 macam ;pertama yang gaib(al-ghaibi) yang kedua, yang nyata(as-syahadah)

Gaib ialah sesuatu yang tidak bisa djangkau oleh manusia lewat pancaindera.
Al-ghaibi bersifat mutlak.
Secara harfiah ada hal yang gaib bagi orang tertentu tetapi tidak gaib bagi orang lain.

Untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib tersebut.seseorang dapat menempuh dua cara.pertama melalui berita atau informasi yang diberikan oleh sumber tertentu(bil-akhbar).kedua melalui bukti-bukti nyata yang mennjukkan makhluk gaib itu ada(bil-atsar).


B. MALAIKAT
Untuk mempercayai atau mengimani malaikat kita harus mengetahui pengertian,penciptaan,wujud nya, Sifatnya,nama dan tugas-tugasnya.

1. Pengertian
Secara etimologi kata malaikah(dalam bahasa Indonesia disebut malaikat)adalah bentuk jamak dari malak.berasal dari mashdar al-alukah artinya ar-risalah(missi atau pesan).
Secara terminologis malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah SWT dengan wujud dan sifat-sifat tertentu.

2. Penciptaan

Malaikat diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya.
‘’Rasulullah bersabda: Malaikat itu diciptakan dari cahaya,,jin diciptakan dari nyala api dan adam diciptakan dari apa yang diterangkan kepadamu semua”(HR.Muslim)
Malaikat diciptakan lebih dahulu dari pada manusia  pertama(Adam AS).
‘’Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,”Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”mereka berkata,”apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana,sedangkan kami bertsbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?”Dia berfirman,”Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”(Q.S.Al-baqarah 2:30)

3. Wujud malaikat
Wujud malaikat tidak bisa dilihat,didengar,diraba,dicium,dan dicicpi(dirasakan) oleh manusia.kecuali jika malaikat menampilkan diri dalam rupa tertentu,seperti rupa manusia.
Dan para utusan kami(para malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira,mereka mengucapkan,”selamat.”dia(Ibrahim) menjawab,”selamat (atas kamu).”maka tidak lama kemudian Ibrahim menyunggahkan daging anak sapi yang dipanggang.Maka ketika dilihat tangan mereka tidak menjamahnya,dia (Ibrahim) mencurigai mereka, dan merasa takut kepada mereka.Mereka(malaikat)berkata,”Jangan takut,sesungguhnya kami diutus kepada kaum lut.”
(QS. Hud 11:69-70)
Dan ceritakan(Muhammad) kisah maryam di dalam kitab(Al-Qur’an), (yaitu) ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur(Baitulmaqdis),lalu dia memasang tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu kami mengutus roh kami(jibril) kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna."(QS. Maryam 19:16-17)
Malaikat jibril pernah datang dalam rupa manusia menemui Rasulullah SAW.di saksikan oleh para sahabat beliau.antara lain umar bin khatab.,menanyakan tentang islam,iman,ihsan,dan sa’ah(kiamat).setelah malaikat itu pergi barulah Rasulullah SAW bertanya kepada umar,ya umar tahukah kamu yang bertanya tadi.Allah dan Rasul-Nya yang tahu.lalu Rasulullah SAW bersabda:”sesungguhnya  ia adalah jibril yang datang mengajarkan ad-din kepada kalian(HR.Muslim)
Malaikat tidak memiliki hawa nafsu,berjenis kelamin tidak berkeluarga yang mengetahui hakekat dan wujud malaikat hanyalah Allah SWT.

4. Sifat
Malaikat adalah hamba Allah SWT
Dan merka berkata,”Tuhan yang maha pengasih telah menjadikan(malaikat) sebagai anak,”Maha suci Dia.sebenarnya mereka(para malaikat) adalah hamba-hamba yang dimuliakan.(QS.Al-Anbiya 21:26)
Malaikat patuh akan segala perintahNya dan tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah SWT.
Mereka tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-Nya."
(QS.Al-Anbiya 21:27)
Dan baginya apa-apa yang ada dilangit dan dibumi,dan siapa yang disisi-Nya(malaikat), tidak sombbng untuk beribadat kepada-Nya dan tidak merasa lelah,"(QS Al-Anbiya 21:19)
Hai orang-orang  yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang(kayu) bakarnya manusia dan batu; yang menjaganya malaikat yang kasar,yang keras,meraka tidak mendurhakai Allah(terhadap)apa-apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan."
(QS At-Tahrim 66:6)

5. NAMA DAN TUGAS MALAIKAT
Jumlah malaikat sangat banyak,tidak bisa diperkirakan dan berbeda-beda,baik dalam tingkatannya,tugas,pangkat dan kedudukan.
Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang bersayap,dua-dua,tiga-tiga,dan empat-empat.Allah menambah apa yang dia kehendaki tentang ciptaan-Nya.Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.(QS.Faathir 35:1)
Rasulullah SAW melihat jibril ‘Alaihis salam bersayap enam ratus”.(HR. Muslim)
Tugas malaikat di alam ruh memikul  ‘arasy,bertasbih kepada Allah SWT,member salam kepada ahli surga dan menyiksa ahli neraka.
Yang berkaitan deengan manusia di dunia yaitu mencatat amal perbuatan manusia,mencabut nyawa,menurunkan hujan dan lain-lain.

Nama malaikat dan tugasnya :

1. Malaikat jibril ‘Alais salam.
Menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul.
Katakanlah,”siapa saja yang menjadi musuh Jibril,maka sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan Al-Qur’an ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman.”(QA. Al-Baqarah 2:97).

2. Malaikat Mikail ‘Alaihis salam.
Mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam.
Barang siapa yang menjadi musuh Allah,malaikat-malaikat Nya,Rasul-rasul-Nya,Jibril dan Mikail,maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir."(QS.Al-Baqarah 2:98)

3. Malaikat Israfil.
Meniup terompet  dihari kiamat dan di hari kebangkitan.
(QS.Al-An’am 6:73)

4. Malaikat Izrail.
Mencabut nyawa dan makhluk hidup lainnya.(QS.As-Sajjadah 32:11)

5. Malaikat Raqib dab Atid
Mencatat amal perbuatan.(QS.Qaf 50:17-18)
Ada lagi malaikat kiraman katibin
Menulis amal perbuatan manusia.(QS.Al-Infitar 82:10-12)
Malaikat hafazhah
Menjaga atau memelihara catatan amal perbuatan manusia.(QS.Al-An’am 6:61)

6. Malaikat Munkar Nakir.
Menanyai mayat dialam kubur

7. Malaikat Riduan.
Menjaga surga(QS.Az zumar 39:73)

8. Malaikat malik.
Menjaga neraka(QS.Az-zukhruf 43:77)

6. HIKMAN BERIMAN KEPADA MALAIKAT
Iman kepada malaikat adalah salah satu dari arhmal iman yang tidak boleh sedikit pun bercampur dengan keraguan.

Dengan  beriman kepada malaikat seseorang akan :
  1. Lebih mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah SWT
  2. Lebih bersyukur kepada Allah SWT atas perhatian dan pelindung-Nya
  3. Berusaha berbuat kebaikan dan menjauhi segala kemasiatan serta ingat senantiasa kepada Allah SWT.

C. JIN


1. PENGERTIAN
Secara etimologi Al-Jin berasal dari kata jamak artinya bersembunyi.Al-Jin kerena tersembunyi dari pandangan manusia.

Jin adalah suatu macam makhluk yang termasuk dalam golongan ruh yang berakal yang juga diberi perintah taklif(menjalankan syari’at agama)

2. PENCIPTAAN

Allah SWT menjelaskan tentang asal bahan yang dari padanya jin itu diciptakan oleh-Nya bagaimana firmannya:
,,Sungguh kami(Allah) telah menciptakan manusia itu dari tanah kering(yang berasal) dari lumpur hitam,yang diberi bentuk.Dan kami ciptakan jin sebelum itu dari api yang sangat panas”.(QS.Hijir 26-27)
Dari ayat diatas menunjukkan bahwa jin diciptakan dari api yang tiada berasap yang murni sama sekali.dan penciptaan jin lebih dulu dari pada penciptaan manusia.

3. GOLONGAN JIN
Jin itu banyak sekali penggolongannya.
Diantara mereka ada yang istiqomah(berpendirian teguh),baik perangainya serta bagus kelakuaanya
Tetapi ada pula diantara mereka yang bodoh,lemah akal  fikirannya,serta lalai.

Diantara mereka ada pula yang kafir dan inilah bagian yang terbanyak sekali dikalangan bangsa jin itu.
,,Diantara kita ada golongan yang baik dan diantara kita ada golongan yang demikian(yakni tidak baik)kita semua menempuh jalan yang berlain-lainan”.(QS.Jin 11)
,,Diantara kita ada yang patuh(memeluk agama islam) dan diantara kita ada pula yang menganiaya(kafir).Barangsiapa yang patuh(masuk islam) itulah yang menempuh jalan yang benar.Adapun yang menganiaya,maka mereka itulah yang menjadi kayu bakar neraka jahanam”. (QS.Jin 14-15)

4. TUGAS
Jin juga diperintahkan untuk mengerjakan syariah agama sebagiamana manusia,sedang yang mereka ikuti adalah rasul dari manusiadalam hal ini Allah SWT berfirman:
,,Hai para jin dan manusia! Bukankah sudah datang pada mu rasul-rasul yang dari golonganmu sendiri,menerangkan ayat-ayat(keterangan-keterangan)Ku dan member peringatan padamu semua tentang pertemuannya dengan hari ini?mereka mengatakan:,,Kami menjadi saksi-saksi akan kesalahan kami sendiri” merka itu telah tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka itu menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka itu lah orang-orang kafir.”(QS.An’am 130)


D. IBLIS DAN SYAITHAN

1. PENGERTIAN IBLIS
Iblis adalah suatu nama yang berasal dari bahasa Arab, dari asal kata “iblas” yang berarti putus asa dari rahmat tuhan. Iblis berasal dari golongan jin sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an. Iblis dahulunya adalah seorang jin yang sangat ta’at dan berilmu, sehingga ia pun tinggal di dalam surga. Namun karena kesombongannya, yaitu tidak mau memberikan sujud penghormatan terhadap Nabi Adam, ia pun mendapat la’nat dari Allah dan dikeluarkan dari surga. Namun sebelum ia dikeluarkan, Iblis meminta kepada Allah agar tidak dimatikan sampai hari kiamat untuk menggoda anak cucu Adam, dan Allah mengabulkan permintaannya tersebut. Sebagai mana firman Allah dalam surah Shad, ayat 80-81 yang artinya: “sesungguhnya engkau (Iblis) termasuk golongan yang diberi penangguhan waktu, sampai hari yang diketahui (kiamat)”.

2. PENGERTIAN SYAITHAN
Dalam menjalankan misinya untuk mengganggu anak cucu Adam, Iblis dibantu oleh Syaithan. Yang dimaksud Syaithan secara istilah adalah setiap yang mengikuti perbutan Iblis baik dari golongan Jin ataupun manusia sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An’am, ayat 112 yang artinya: “Demikianlah kami ciptakan bagi tiap-tiap nabi musuh-musuhnya, yaitu Syaithan-syaithan yang terdiri dari bangsa manusia dan jin, sebagian menyampaikan perkataan palsu kepada yang lainnya untuk mengadakan penipuan”.

3. SETIAP MANUSIA DISERTAI SYAITHAN
Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan A’isyah R. A’nha, tatkala A’isyah cemburu kepada nabi Muhammad SAW. Rasulullah berkata pada A’isyah : “Apakah engkau sudah didatangi syaithanmu?”
A’isyah bertanya: “ Ya Rasulullah, apakah aku disertai syaithan?”
Beliau menjawab: “ya
A’isyah bertanya lagi: “Apakah setiap manusia disertai syaithan?
Beliau menjawab: “ya
A’isyah bertanya lagi: “Apakah Engkau juga disertai syaithan?
Jawab Rasulullah: “Ya, tetapi tuhanku memberikan pertolongan padaku untuk mengalahkannya, sehingga ia pun menyerah”.
Dari hadist di atas dapat kita ketahui bahwa setiap kita disertai syaithan kemana pun kita pergi, yang akan selalu menggoda kita untuk melakukan kema’siatan.

4. TUGAS IBLIS DAN SYAITHAN
Sebagaimana yang telah kita bahas di atas bahwasanya Iblis telah diberikan kehidupan panjang sampai hari kiamat untuk menggoda keturunan Nabi A’dam. Dalam segi kedudukan, Iblis adalah pemimpinnya para Syaithan. Sebagaimana diriwayatkan dari Jarir R.A dari Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya Iblis itu meletakkan singasananya di atas air, kemudian ia mengirimkan pasukannya. Yang paling dekat dengan Iblis (diantara anak buahnya), maka ia adalah yng terhebat dalam membuat fitnah (kejahatan)”. Iblis dan Syaithan menggoda manusia dengan cara melupakan mereka dari mengingat Allah ( Dzikrullah). Oleh karena itu Allah SWT beberapakali berfirman dalam Al-Quran, menyuruh manusia untuk menjadikan Iblis dan syaithan itu sebagai musuh, agar manusia membenci mereka dan tidak tergoda dari tipu muslihat mereka. Wallahu A’lam.

5. HIKMAH DICIPTAKANNYA IBLIS DAN SYAITHAN
Dalam kehidupan manusia, Iblis dan Syaithan adalah pengganggu yang menyesatkan manusia, dan mengajak manusia untuk menjadi penghuni neraka. Sehingga dengan demikian, iman manusia pun betul-betul diuji. Manusia juga harus memimikirkan akibat dari sebuah kesalahan yang dikerjakan Iblis sehingga ia dikeluarkan dari surga dan mendapat la’nat Allah, agar manusia tidak melakukan hal yang sama dalam kehidupannya.BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Pada dasarnya manusia diperintahkan untuk percaya terhadap hal-hal yang ghaib, dan manusia tidak akan percaya terhadap hal tersebut jika ia tidak mengenal dan mengetahui tentang hal itu. Percaya tentang hal ghaib adalah suatu keharusan, karena tanpa manusia sadari ada makhluk Allah yang hidup dan berada di sekitarnya.

B. SARAN

Demikian makalah ini ditulis, semoga pembaca dapat mengambil hikmah dari pembahasan-pembahasan di atas. Namun terbatasnya kemampuan penulis, menyebabkan makalah ini jauh dari kata sempurna. Jika terdapat kesalahan, mohon pembaca mengoreksi hal tersebut. Semoga kita mendapat keampunan dan  keridhoan dari Allah SWT. Amin.


Demikian sedikit penjelasan seputar "Makalah Malaikat, Jin, Iblis dan Syaithan " yang bisa kami himpun dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat bagi kita. Wa shallallahu ‘ala Nabiyyina Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil ‘alamin.

Kumpulan makalah yang lainnya lihat   DISINICpx24.com CPM Program

0 Komentar:

Post a Comment

Pemberitahuan :
Mohon maaf apabila komentar Sobat dari Facebook tidak bisa saya jawab semua, dikarenakan sulit untuk memoderasi komentar dari Facebook, bila sobat ada pertanyaan yang ingin lansung saya jawab, silakan Sobat berkomentar dari id Blogger.

** Jika anda terbantu dengan apa yang ada di blog ini jangan lupa untuk IZIN COPAS dan Ucapan Terimasih pada kotak komentar di bawah.**close
Chat